Integritetspplicy Eklundshof AB

 

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Eklundshof AB (”Eklundshof”) behandlar och använder dina personuppgifter.

Beroende på din relation till Eklundshof kan endast delar av denna integritetspolicy komma att vara aktuell för dig. Syftet är att de delar som är aktuella för dig ska framgå tydligt i beskrivningen nedan. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter gentemot Eklundshof och hur du kan utnyttja dina rättigheter.  Vid frågor om Eklundshofs integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta Eklundshof genom att skicka ett e-postmeddelande till info@eklundshof.se.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Eklundshof. Eklundshof behandlar personuppgifter med tillämplig lagstiftning. Eklundshof värnar om sina leverantörers, medarbetares och kunders personliga integritet och strävar efter att skydda de personuppgifter som vi har på ett säkert sätt.

Personuppgiftsansvarig
Eklundshof AB, org. nr. 556316-5959, Eklundshovsvägen 7, 752 37 Uppsala. VD Kajsa Lindner

Vilka personuppgifter samlas in?
Eklundshof samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till Eklundshof så som e-post, post- fakturaadress, telefonnummer och eventuellt personnummer. Eklundshof samlar även in uppgifter om dina bokningar.

Eklundshofs behandling av dina personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar in behandlar vi för att erbjuda, producera och leverera våra tjänster med bästa möjliga service för dig som gäst och för att fullfölja våra åtaganden gentemot beställare/uppdragsgivare, användare och kund. Informationen behandlas även för att erbjuda, administrera, utveckla och förbättra våra tjänster. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för kommunikation, marknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar angående de tjänster vi erbjuder via e-post, post eller telefon till dig. Vi inkluderar vid varje utskick en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från vår marknadsföring via e-post.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar, för att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen eller för att skydda våra användare.

Kategori av personuppgift: Betalningsinformation.
Syfte med denna behandling är att kunna kontakta dig som kund. Den lagliga grund för att behandla dessa uppgifter är att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig. Om du är representant för ett företag som är kund behandlas personuppgifterna med stöd av Eklundshofs berättigade intresse av att kunna fullgöra avtalet med företaget som du representerar (intresseavvägning). Gallring sker enligt gällande lagstiftning.

Kategori av personuppgift: Kontaktuppgifter:
Syfte med denna behandling är att kunna kontakta dig som kund för din bokning men även med relevanta inbjudningar och information från Eklundshof. Behandlingen utförs med stöd av ditt samtycke. Gallring sker en gång per år.

Kategori av personuppgift: Historik
Syftet med denna behandling är att kunna kontakta dig som är återkommande kund. Behandlingen utförs med stöd av Eklundshofs berättigade intresse (intresseavvägning) av att kunna ge dig som återkommande gäst service. Gallringstid ett år efter avslutad bokning.

Kategori av personuppgift: Historik
Syftet med denna behandling är att uppfylla lag ar gällande bokföring. Behandling är nödvändig för att Gallring sker efter gällande tider i lagstiftningen.

Var lagras dina personuppgifter?
Eklundshof har avtal med  personuppgiftsbiträden som är  IT-leverantörer. Eklundshof upprättar avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa de säkerhetskrav som vi och lagstiftningen ställer. 

Andra personuppgiftsansvariga (tredje part): Eklundshof kommer endast att lämna ut personuppgifter till tredje part i situationer då detta följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Eklundshofs åtagande mot dig.

Var lagras dina personuppgifter?
Eklundshofs målsättning är att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Eklundshof vidtar därför tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot tillbörlig åtkomst, förändring och radering. Eklundshof kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Eklundshof sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard.

Dina rättigheter
Du har, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Du har även rätt att i registerutdrag få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Eklundshof på den adress som anges under rubriken ”Personuppgiftsansvarig”.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Eklundshof kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Eklundshof är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger.

Om du har lämnat ett samtycke till Eklundshof avseende vår personuppgiftsbehandling kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke genom att kontakta Eklundshof på de adresser som anges under rubriken ”personuppgiftsansvarig”.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Eklundshof, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta Eklundshof, på de adresser som anges under rubriken ”Personuppgiftsansvarig”.

Vänligen kontakta Eklundshof om du är missnöjd med Eklundshofs behandling av dina personuppgifter, så kommer Eklundshof att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för Eklundshof och Eklundshof strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Skulle Eklundshof ändå enlig din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Eklundshof har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid mindre ändringar kommer Eklundshof att publicera den justerade integritetspolicyn på www.eklundshof.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Eklundshof genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Eklundshof att informera dig via e-post, under förutsättning att Eklundshof har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt. Om du inte godtar den ändrade integritetspolicyn kommer Eklundshof att ge dig möjlighet att begära att Eklundshof upphör med sin behandling av dina personuppgifter innan den ändrade integritetspolicyn träder i kraft.                                                                                                                                                                             

Kajsa Bennbom-Lindner, VD